Društveni centar u Prokuplju

Objekat Društvenog centra u Prokuplju izgrađen je 2000. godine sredstvima SDC-a (Švajcarske agencije za razvoj i saradnju), UNICEF-a i USAID-a, a sa radom je počeo 2001. godine. Od tada, pa do danas, aktivnosti Društvenog centra u Prokuplju podržavali su i finansijski pomagali UNICEF, SDC, USAID, Društvo za unapređenje romskih naselja (DURN) i Opština Prokuplje, a sprovodilo Društvo „Rom“ iz Prokuplja.

U svom dugogodišnjem radu, Društveni centar u Prokuplju bio je fokusiran prvenstveno na integraciju romske dece u obrazovni sistem, ali i na uključivanje svih ostalih marginalizovanih grupa u šire socijalno okruženje. Radilo se na izgradnji veza između formalnog i neformalnog obrazovanja, na podizanju svesti o dečijim pravima, na izjednačavanju mogućnosti za obrazovanje dece iz različitih društvenih i kulturnih okruženja. Svojim programima, Društveni centar je pružao i tehničku pomoć učiteljima u primeni inkluzivnog metoda, te kreiranju podržavajućeg obrazovnog okruženja u školama. Pored direktnog rada sa romskim zajednicama, centar je podržavao i institucionalizaciju modela dobre prakse u okviru opštinskog sistema, kroz uspostavljanje projektnih timova sastavljenih od predstavnika romske zajednice, NVO-a, opštinske administracije i profesionalaca iz institucija. Institucionalizacija je bila podržana i kroz razvoj i implementaciju Lokalnog plana akcije za decu (LPA) i podršku razvoju lokalnih akcionih planova za inkluziju Roma, koji ne samo da su mobilisali čitavu zajednicu da promoviše i štiti prava deteta, identifikuje isključenu i nevidljivu decu, već su takođe doprinosili poboljšanju učešća građana, uvećanju odgovornosti lokalnih institucija i mobilizaciji lokalnih resursa.

Rad sa decom podrazumevao je, pre svega, izvođenje kompenzatornog programa za decu uzrasta od 4,5 do14 godina. U cilju ostvarivanja kvalitetnog programa i boljeg prilagođavanja aktivnosti individualnim potrebama dece, grupe su strukturirane prema uzrastu i odgovarajućem nivou redovnog obrazovanja: a) priprema za polazak u obavezni pripremni predškolski program, b) niži razredi osnovne škole (od I do IV razreda) i c) viši razredi osnovne škole (od V do VIII razreda). Sa decom su radili vaspitači, učitelji i njihovi asistenti. Ranijih godina, u proseku 150 dece godišnje pohađalo je aktivnosti centra. Osim u Društvenom centru, sa decom se radilo i u naselju „Carina“, kao i u selu Žitni potok.

Osim sa decom, u Društvenom centru u Prokuplju radi se i sa roditeljima, i to putem sastanaka, predavanja i radionica na kojima se roditelji upoznaju sa svojim pravima i obavezama, ali i sa programima zdravstvene i socijalne zaštite i sl.

Rad centra nadgleda Savet centra i Savet roditelja, a 2013. godine formiran je i Savet dece.

Centar sarađuje sa Predškolskom ustanovom ,,Neven”, osnovnim školama ,,Milić Rakić Mirko” i ,,9. oktobar”, ali i sa Crvenim krstom, Kancelarijom za decu i mlade Opštine Prokuplje, predstavnicima lokalne samouprave i velikim brojem domaćih i stranih nevladinih organizacija. Sa Predškolskom ustanovom ,,Neven” organizovani su zajednički manskenbali i takmičenja u poznavanju saobraćaja; u saradnji sa Domom kulture organizovane su zajedničke priredbe; u saradnji sa Domom zdravlja „Toplica” vršeni su sistematski pregledi i vakcinacija; u saradnji sa Muzičkom školom, deca iz Društvenog centra su besplatno polagala prijemni ispit za polazak u muzičku školu; u saradnji sa nevladinim organizacijama, deci iz Društvenog centra je nekoliko puta bio omogućen odlazak na izlete, letovanja i takmičenja u oblasti obrazovanja sa decom iz drugih opština.

Radionice vršnjačke edukacije koje su se bavile prevencijom HIV-a, bazirane na program „Dance4Life“, održavane su u Društvenom centru u Prokuplju, ali i u prostorijama Udruženja Roma „Carina“ u naselju Carina. U 2013., ukupno je održano 60 radionica, od toga 18 u naselju Carina, a 42 u Društvenom centru. Radionicama je obuhvaćeno oko 500 mladih.

Sredinom aprila 2013. godine, u svečanoj sali Opštine Prokuplje potpisan je memorandum o saradnji između “Društva Roma” – Prokuplje, kao predstavnika Društvenog centra iz ovog grada, i Đačkog parlamenta Opštine Prokuplje.

 

 

Adresa: Solunska bb, 18400 Prokuplje

Kontakt: koordinator Dejan Živković,

e-mail: drustvoromapk@open.telekom.rs

 

 

 

 

 

{AG rootFolder=“/images/sampledata/“ thumbWidth=“200″ thumbHeight=“120″ thumbAutoSize=“none“ arrange=“date“ backgroundColor=“ffffff“ foregroundColor=“808080″ highliteColor=“fea804″ frame_width=“500″ frame_height=“300″ newImageTag=“1″ newImageTag_days=“7″ paginUse=“0″ paginImagesPerGallery=“50″ albumUse=“1″ showSignature=“0″ plainTextCaptions=“1″ ignoreError=“1″ ignoreAllError=“0″ template=“classic“ popupEngine=“fancybox“}Prokuplje{/AG}