O centrima

  O centrima u jugoistočnoj Srbiji

       Društveni centri u Bojniku, Lebanu, Nišu, Pirotu, Prokuplju, Surdulici i Vladičinom Hanu počeli su sa radom 2002. godine kao razvojno-obrazovni centri uz podršku Društva za unapređivanje romskih naselja, UNICEF-a i SDC-a. Oktobra 2012. počeli su svoju novu razvojnu fazu kao društveni centri koji odgovaraju na potrebe lokalnih zajednica kroz dosezanje članova zajednice i pružanje podrške, usmeravajući svoj rad na inovativne razvojne i obrazovne usluge i komunikaciju i razmenu sa svim zainteresovanim stranama na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou i među samim centrima.

IMG_9609

       Izradili smo dokument Centri u zajednici i društveni centri – pregled postojećih praksi u svetu i Srbiji  koji je poslužio kao osnova za izradu programa rada društvenih centara. Osim toga, izradili smo studiju pronalaženja i praćenja dece Razvojno-obrazovni centri u jugoistočnoj Srbiji – gde su korisnici programa i kakva su njihova obrazovna postignuća?. Izradili smo i analizu situacije u svakoj opštini uključenoj u projekat. Na posletku, okupili smo lokalne aktere – predstavnike lokalnih samouprava, relevantnih institucija, udruženja, kao i roditelja i dece koji su uključeni u aktivnosti centara (u ovom procesu su učestvovale 42 institucije i oko 100 dece i mladih) i kreirali osnove programa rada centara u naredne 3 godine, koje su timovi centara razvili i uobličili u konsultacijama sa zainteresovanim stranama. Ovaj proces je poslužio i za preispitivanje organizacione strukture centara, kao i za jačanje uloga saveta centara i saveta roditelja, ali i za izbor saveta dece u svakom centru.

       Društveni centri su, zatim, razvili i sproveli projekte koji su planirani u okviru programa i u saradnji sa zainteresovanim stranama u lokalnim zajednicama. Po prvi put, svaki centar imao je mogućnost da osmisli aktivnosti u skladu sa programom koji se zasniva na analizi lokalne situacije i razvijen je u participativnom procesu, što se značajno razlikovalo od prethodne prakse sprovođenja istovetnih aktivnosti u svim centrima. Svi projekti imali su podršku UNICEF-a i lokalnih samouprava u kojima se centri nalaze i svi su imali za cilj razvoj, obrazovanje i učešće dece i mladih. Oko 620 dece i mladih i 330 odraslih učestvovalo je u njima. Oko 30 saradnika bilo je angažovano, zajedno sa oko 30 volontera.

        Važan segment rada društvenih centara bile su i aktivnosti prevencije napuštanja škole, koje su sprovedene u direktnoj saradnji sa školama. Ove aktivnosti uključivale su klubove za izradu domaćih zadataka, tutorstvo, pripremu za polaganje završnih ispita i obezveđivanje informacija o afirmativnim merama za upis u srednje škole i na fakultete.

IMG_4647

      Svi centri organizovali su kompjuterske i internet radionice, kako bi obezbedili mogućnost da deca i mladi koriste internet za obrazovanje, razvoj karijere i slobodne aktivnosti. Ova aktivnost je dobila dodatnu podršku Telenor fondacije, obezbeđivanjem interneta za centre u Bojniku, Vladičinom Hanu i Surdulici.

       Radionice podrške razvoju roditeljskih veština i kompetencija i promocije ranog razvoja i učenja organizovane su sa roditeljima i decom uzrasta 3 do 5,5 godina u saradnji sa predškolskim ustanovama.

         Dve forum i još 3 predstave nastale su u okviru kreativnih radionica za decu i mlade koje su kombinovale različite forme kreativnog izražavanja (umetnost, muziku, reciklažu, dizajn kostima) i izvedene su 12 puta.

         Deset mladih aktivista iz Prokuplja održalo je 60 vršnjačkih radionica prevencije HIV-a.

         Dva centra organizovala su radionice sa devojčicama koje su u riziku od napuštanja škole i ranog stupanja u brak, čiji je cilj jačanje njihovog samopouzdanja, osnaživanje, međusobna podrška, sprečavanje rodno i uzrasno zasnovanog nasilja i jačanje kreativnog izražavanja. Kao finalni događaj nakon radionice sa devojčicama u Nišu, organizovana je izložba nakita i fotografija, čijem otvaranju je prisustvovala Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Prof. Dr Nevena Petrušić.

        Tokom sprovođenja ove faze, svi centri su razvili jaku programsku komponentu koja jača učešće i aktivizam dece i mladih. Osnovano je nekoliko neformalnih grupa romske i neromske dece i mladih. Ove grupe su inicirale i sprovele 11 lokalnih akcija, doprinoseći interkulturalnom razumevanju i saradnji. Specijalna nagrada „Mladgrad“ za doprinos unapređenju položaja mladih iz ranjivih grupa je dodeljena jednoj od organizacija, Udruženju Pirot E-publika, koja je povezana sa Društvenim centrom u Pirotu.

        Velika pažnja posvećena je osiguranju kvaliteta sprovođenja projekata. Pored redovnog monitoringa, izveštavanja, pružanja pomoći i saveta u sprovođenju projektnih aktivnosti, promocije i razmene iskustava, koordinatori i saradnici društvenih centara pohađali su i obuke za radioničarski rad, volonterski menadžment i pripremu projektnog predloga baziranog na standardu EU PCM-LFA. Oko 60 saradnika i volontera bilo je uključeno u obuke za jačanje kapaciteta rada društvenih centara, koje su planirane i sprovedene uzimajući u obzir potrebe centara, sa praktičnim ishodima koji su iskorišćeni za dalji razvoj društvenih centara i planiranje narednih koraka.

        Rezultati projekata i rada društvenih centara predstavljeni su na Razmeni iskustava i dobrih praksi u radu društvenih centara u junu 2013. u Nišu. Tom prilikom, gosti iz Grupe Kobra iz Donje Toponice kod Niša, Omladinskog centra Zdravo da ste iz Banjaluke i Mladinskog centra KreAKTiv iz Kavadaraca (Makedonija) predstavili su svoja iskustva i ostvarili kontakte sa društvenim centrima. Osim njih, gosti su bili i predstavnici UNICEF-a, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ministarstva omladine i sporta, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, OEBS-a, lokalnih samouprava, kancelarija za mlade itd.

     U cilju jačanja komunikacije i saradnje centara, kao i povećanja njihove vidljivosti i dokumentovanja njihovog rada, osim ovog vebsajta, centri su dobili i svoju stranu na Facebook-u, kao i kanal na Youtube-u. Deca, mladi, saradnici i volonteri razmenjuju informacije i iskustva putem Facebook grupe. Koordinatori i saradnici su od oktobra 2012. do jula 2013. razmenili više od 200 poruka na mejling listi društvenih centara.

       Rezultati rada centara predstavljeni su i putem biltena Društveni centri u jugoistočnoj Srbiji Drustveni centri u JI  i Centriranje.

IMG_0780

     U protekloj godini, centri su bili dragocena mesta za decu i mlade, doprinoseći njihovom celokupnom rastu i razvoju, a naročito njihovom obrazovnom statusu i socijalnoj inkluziji. Na kraju, društveni centri bili su jedino mesto gde je njihov glas mogao da se čuje i gde su mogli da učestvuju u kreiranju i sprovođenju programa.

       Pred kraj prethodne faze, sa koordinatorima je organizovana sesija samorefleksije i planiranja i na osnovu ovih rezultata planirana je nova faza, koja se usmerava na stratešku podršku jačanju kapaciteta upravljanja društvenim centrima i kvaliteta obezbeđenih usluga.Proces evaluacije i planiranja takođe je naglasio potrebu da se ojačaju kapaciteti za rad na socijalnoj inkluziji i učešću, zajedno sa prevencijom osipanja iz obrazovnog sistema; kreiranje, implementaciju i monitoring programa; komunikaciju i umrežavanje – sa krajnjim ciljem jačanja kapaciteta lokalnih zajednica za društveni razvoj, komunikaciju i umrežavanje.

      Novembra 2013. započeta je realizacija druge faze razvoja društvenih centara u okviru projekta „Centriranje – jačanje društvenih centara u jugoistočnoj Srbiji za rad sa decom i mladima“, koji ima za cilj dalje jačanje društvenih centara u Nišu, Bojniku, Lebanu, Prokuplju, Pirotu, Surdulici i Vladičinom Hanu da deluju kao mreža zasebnih centara koja doprinosi socijalnoj inkluziji i aktivnom učešću dece i mladih u svojim zajednicama. U ovoj fazi, društveni centri će nastaviti da obezbeđuju mogućnosti deci i mladima iz izabranih opština da dobijaju podršku za nastavak školovanja i aktivno učešće u svojim lokalnim zajednicama, a kapaciteti društvenih centara vezani za komunikaciju, kao i kreiranje, sprovođenje i monitoring šireg obima aktivnosti za decu i mlade biće poboljšani.